Letní příměstský tábor pro děti 2022

  >  Letní příměstský tábor pro děti 2022

Děti máme velmi rádi, a proto pravidelně pořádáme příměstský letní tábor v okolí města Mladá Boleslav či Jičína. S pořádáním příměstských táborů, ale i výletů či různých akcí pro děti, máme zkušenosti od roku 2011. Doporučujeme navštívit naší fotogalerii nebo Instagram, kde uvidíte, co máme za sebou a co vše jsme navštívili. Na náš Instagramový profil umisťujeme pravidelně fotografie, takže se dozvíte spoustu aktuálních věcí, které s dětmi právě realizujeme. Mrkněte tam. 😊

 

Proč nám svěřit vaše dítě na příměstský tábor?

Příměstský letní tábor je skvělou akcí, kde děti mohou spolu trávit spoustu času, hrát si spolu, soutěžit, rozvíjet týmového ducha, být na čerstvém vzduchu, sportovat, hrát kvízové hry a třeba také realizovat různé kreativní nápady či náměty.

Náš letní příměstský tábor, v okolí Mladé Boleslavi, je organizován převážně v rodinném duchu, takže máme spoustu času se každému dítěti plnohodnotně věnovat. Navíc rodinná atmosféra je skvělá také v tom, že i všechny děti se dobře poznají. Menší děti vedeme k tomu, aby se od těch zkušenějších a starších učili. Chcete nás poznat více? Podívejte se, kdo jsme.

 

Níže najdete podrobné informace o konání aktuálního příměstského táboru. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat např. pomocí formuláře níže.

Příměstský tábor skřítka Dobroty_2022

 

O táboře

 • Délka tábora: 5 dní
 • Čas: Po – Pá | od 7:00 – 16:30
 • Místo konání: Veselice 68, 29404 Dolní Bousov
 • Termín : 11.7. 2022 – 15.7. 2022
 • Termín : 15.8. 2022 – 19.8. 2022

 

Místo konání

 • tábor je určen pro děti ve věku od 4 – 12 let
 • tábor je veden převážně jako rodinná záležitost, aby se všechny děti navzájem znaly.
 • všechny děti budou spolupracovat dohromady. Snažíme se, aby malé a nezkušené děti se od těch větších co nejvíce naučily
 • aktivity se prolínají od sportovních, kvízových přes tvoření až po spolupodílení se na svém vlastním tématickém projektu

 

Cílem tábora je strávit co nejvíce času v přírodě, učit se novým tvořivým aktivitám vymyšlených skřítkem Dobrotou a být co nejvíce v pohybu.

 

Program pro děti je připraven od 7:00 – 16:30

Ranní příchod je možný mezi 7:00 – 8:30, vyzvedávání mezi 16:00 – 16:30

 

Cena: 2 890 Kč

(zaslání závazné přihlášky a uhrazení do 31.3.2022 bude cena 2 690,- Kč)

Cena tábora obsahuje oběd a svačiny, pití po celý den, zapůjčení veškerého potřebného vybavení, odměny, diplomy, upomínkové předměty apod.

Předchozí ročníky příměstských táborů

Podívejte se na fotografie, jaké hry jsme pro děti připravili a kde jsme byli na výletech. Děti se náramně bavily. 🙂

Příměstský tábor pro děti Indoorfun.cz

Příměstský tábor 2018

V roce 2018 jsme si tábor náramně užili. Strávili jsme spoustu času na výletech na čerstvém vzduchu.
Příměstský tábor pro děti Indoorfun.cz

Příměstský tábor 2019

Jak probíhal příměstský tábor v roce 2019? Jak si děti poradily s letní olympiádou? Podívejte se na fotografie z tohoto ročníku.

Příměstský tábor 2021

V tomto roce 2021 jsme si program táborů opravdu užili. Chcete vědět více? Podívejte se na fotky z tohoto ročníku

Kde nás najdete?

Najdete nás ve vesničce Veselice, nicméně pořádáme akce pro děti a příměstské tábory v okrese Mladá Boleslav.

Kontaktujte nás

  Kliknutím na tlačítko Poslat zprávu souhlasíte s GDPR.

  Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na příměstský tábor

  1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře

  Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)

  Provozovatel – INDOOR FUN s.r.o.  (dále jen provozovatel)

   

  1. Účastníkem příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský tábor a jehož cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem registrace a uhrazením úplaty zákonného zástupce na přihlášce na příměstský tábor.

   

  1. Účastník příměstského tábora je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny instruktorů tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. V případě nezvládnutých kázeňských problémů s účastníkem si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný storno poplatek. Účastník příměstského tábora je povinen šetřit majetek v místě pobytu.

   

  1. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body:

   

  1. Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů objekt či prostory. Při veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa.
  2. Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích.
  3. Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit hlavnímu vedoucímu.
  4. Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
  5. Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí).

   

  1. Vedení upozorňuje, aby účastník příměstského tábora nenosil s sebou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí nemůže zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, INDOOR FUN s.r.o. neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.

   

  1. Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu …………….. a zaplacení příměstského tábora do ………………

   

  1. Před nástupem dítěte na příměstský tábor je nutné odevzdat vedoucímu potvrzení o zdravotní způsobilosti dítě vykonávat pohybové aktivity a potvrzení o bezinfekčnosti. Dále upozornění o veškerých zdravotních problémech, které mohou jakkoliv bránit dítěti vykonávat pohybové aktivity, popřípadě seznámit vedoucí s veškerými zdravotními omezeními.

   

  1. Na příměstský tábor musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, popřípadě jiným doprovodem minimálně první den začátku daného turnusu. V následujících dnech dítě může docházet na příměstský tábor samo, pouze na základě doložení dokumentu, ve kterém bude uvedeno, že dítě může na tábor přicházet samo. Do doby převzetí dítěte instruktorem za něj INDOOR FUN s.r.o. nepřebírá zodpovědnost.

   

  1. Každý den po ukončení příměstského tábora si dítě vyzvedne zákonný zástupce, popřípadě jiný doprovod. Pokud by dítě mělo odcházet po ukončení bez doprovodu. Je nutné ráno při předání dítě vedoucímu současně předat dokument, ve kterém bude uvedeno, že dítě může po ukončení odcházet samo, a že je za něj přebírána zodpovědnost.

   

  1. Cenové podmínky a způsob úhrady: INDOOR FUN s.r.o. má právo na zaplacení ceny příměstského tábora k datu uvedeného na pokynech. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a INDOOR FUN s.r.o. může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích. Zájemce bude nahrazen náhradním zájemcem.

   

  1. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora/kempu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí telefonicky nebo osobně a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor, nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodu 12 těchto smluvních podmínek.

   

  1. Výše stornovacího poplatku:

   

  • Storno 4 týdny před začátkem tábora – objednavatelům náleží plná cena úplaty tábora
  • Storno 3 týdny před začátkem tábora – storno ve výši 25% z úplaty tábora
  • Storno 2 týdny před začátkem tábora – storno ve výši 50% z úplaty tábora
  • Storno 1 týden před začátkem tábora – storno ve výši 100% z úplaty tábora
  • Ukončení táboru v jeho průběhu – storno 100% z úplaty tábora

   

  1. INDOOR FUN s.r.o. má právo odečíst stornovací poplatek od složení zálohy či zaplacení ceny příměstského tábora. Pokud nebyla záloha či cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.

   

  1. Zákonný zástupce svou registrací a zaplacením úhrady tábora a přijetím všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

   

  Organizátor příměstských sportovních táborů INDOOR FUN s.r.o.